Leveringsvoorwaarden

Home / Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN:

Artikel 1 Begripsbepaling: in het navolgende wordt verstaan onder: a. de a.v.l. de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, zoals die in de navolgende bepalingen zijn geregeld en vastgesteld;  b. de verkoper: M-Sails, correspondentieadres: Postbus 395, 3233 ZH te Oostvoorne; c. de koper: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie de verkoop en  levering van enig goed en/of enige dienst is overeengekomen d. de opdracht: de door koper aan verkoper verleende opdracht tot levering  van goederen en/of diensten.

Artikel 2 Toepasselijkheid: 2.1. Deze a.v.l. zijn van toepassing op alle door koper bij verkoper geplaatste opdrachten, op alle tussen koper en verkoper gesloten overeenkomsten van koop en verkoop, op alle overeenkomsten tussen koper en verkoper betreffende het vervaardigen en leveren van goederen en/of diensten, alsmede op alle op bedoelde overeenkomsten voortbouwende nieuwe overeenkomsten van welke aard dan ook. 2.2. Afwijking(en) van enige bepaling(en) van deze a.v.l. zullen slechts van kracht zijn, indien en voorzover zij schriftelijk tussen verkoper en koper zijn overeengekomen.

2.3. Een in het vorige lid bedoelde afwijking van enige bepaling(en) van deze a.v.l. laat onverlet de onverkorte toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze a.v.l. 2.4. Indien en voorzover enige bepaling(en) van enige algemene voorwaarden van koper strijdig is (zijn) met enige bepaling van deze a.v.l., prevaleren de bepalingen van deze a.v.l. ook indien de algemene voorwaarden van koper een soortgelijke clausule bevat. Verwijzingen van opdrachtgevers naar hun eigen voorwaarden hebben ten opzichte van ons geen rechtsgevolg.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst: 3.1. Onze aanbiedingen, ook die op prijslijsten gedaan, zijn vrijblijvend. 3.2. Een overeenkomst komt tot stand, indien koper een schriftelijke opdracht bij verkoper plaatst, en wel eerst op het moment dat de opdracht door verkoper wordt bevestigd. Alleen verkoper zal zich, met uitsluiting van ieder ander kunnen beroepen op het ontbreken van een schriftelijke opdracht. 3.3. Verkoper kan aan koper het gebruik van een bepaald door haar, verkoper, te verstrekken standaardformulier voor het plaatsen van de opdracht voorschrijven. 3.4. De vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen van verkoper hebben niet het recht overeenkomsten tussen verkoper en koper tot stand te brengen. De met hen gemaakte afspraken zijn voor verkoper eerst bindend nadat deze schriftelijk door verkoper zijn bevestigd of doordat verkoper hier uitvoering aan gegeven heeft.

Artikel 4 Wijzigingen overeenkomst: 4.1. Wijzigingen in en/of aanvullingen op de conform artikel 3 van deze a.v.l. tot stand gekomen overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien en voorzover zij schriftelijk tussen verkoper en koper zijn overeengekomen. 4.2. Indien wijzigingen en/ of aanvullingen als bedoeld in het vorige lid leiden tot een verhoging van de kostprijs van verkoper, zal verkoper ten alle tijde gerechtigd zijn een hogere prijs dan bedoeld in artikel 7 in rekening te brengen.

Artikel 5 Plaats en tijdstip van levering: 5.1. Indien geen andere plaats is overeengekomen & bevestigd dienen de goederen bij verkoper te worden afgehaald, verzending tegen meerprijs is (in overleg) mogelijk. 5.2. Verkoper zal de goederen leveren conform de afgesproken leveringstermijn, tenzij de op de bevestiging een ander tijdstip of een andere termijn vermeldt. 5.3. Het tijdstip van levering als bedoeld in het vorige lid strekt verkoper tot richtlijn; verkoper is op generlei wijze aansprakelijk voor afwijking van dit tijdstip, noch kan koper op die grond ontbinding der overeenkomst vorderen. 5.4. Koper zal door niet tijdige in ontvangstname der goederen in gebreke zijn. In dat geval is verkoper gerechtigd de goederen voor rekening en risico van koper, zonodig bij een derde, op te slaan en onmiddellijk betaling van de overeengekomen koopsom, alsmede van rente en kosten (waaronder die van de opslag) te vorderen. 5.5. Indien de verkoper, na bijvoorbeeld uitdrukkelijk een nadere dwingende leveringstermijn te zijn overeengekomen, toch verplicht is schadevergoeding aan de koper te betalen, zal deze schadevergoeding niet hoger zijn dan de overeengekomen koopprijs.

Artike1 6 Overmacht: Onder overmacht zijn mede begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijs geacht moeten worden aan levering of tijdige levering van het verkochte in de weg te staan, daaronder begrepen de niet of niet tijdige levering aan verkoper door zijn leverancier, in welke gevallen verkoper het recht heeft de levering uit te stellen dan wel de overeenkomst te annuleren.

Artikel 7 Prijs en betaling: 7.1. De prijzen zijn ten alle tijde af Rockanje (af zeilmakerij / af ons kantoor), tenzij anders overeengekomen op de bevestiging. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens het sluiten der overeenkomst bestaande prijzen voor grondstoffen, materialen, koersen. lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten e.d.. In geval van verhoging van één of meer van deze koersen is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. 7.2. Betaling dient zonder korting of compensatie plaats te vinden binnen de op de factuur vermelde termijn. 7.3. Bij niet tijdige betaling / afname wordt koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Met ingang van de dag(en) waarop de koopprijs, al dan niet in gedeelten betaald had moeten zijn, is de koper aan de verkoper, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, een rentevergoeding over het door hem verschuldigde bedrag verschuldigd van 1,5 % per maand, een gedeelte van een maand daaronder begrepen. 7.4. Indien bij niet tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere weg wordt overgegaan, wordt het bedrag der vordering verhoogd met 10 % administratiekosten, met een minimum van euro 250,-, terwijl de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, ten laste van koper komen tot het door verkoper betaalde of verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de hoofdsom. 7.5. Indien de door of namens de opdrachtgever verstrekte opdracht door een derde moet worden uitgevoerd blijft de opdrachtgever verplicht de door hem met verkoper gesloten overeenkomst geheel na te komen, ook indien de derde dit niet doet. 7.6. Indien de koper voor levering aan verkoper een aanbetaling heeft gedaan en daarna weigert het verkochte af te nemen en het restant van de koopprijs te voldoen, is koper aan verkoper een schadevergoeding wegens wanprestatie verschuldigd, welke minimaal gelijk is aan het door koper voor levering aanbetaalde bedrag.

Artikel 8 Eigendomsovergang: Alle door verkoper aan koper geleverde goederen blijven eigendom van verkoper tot het moment dat alle vorderingen van verkoper op koper, waaronder begrepen de rente en kosten bedoeld in artikel 7, zijn voldaan.

Artikel 9 Wanprestatie: Koper is van rechtswege, zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, in verzuim, zodra hij niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan enige verplichting jegens verkoper voldoet. Verkoper heeft alsdan het recht, zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, de overeenkomst met koper niet of niet verder uit te voeren of deze uitvoering op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding of garantie jegens koper te zijn gehouden.

Artikel 10 Garantie en aansprakelijkheid: 10.1. Met inachtneming van hetgeen wellicht elders is bepaald, staat verkoper in zowel voor de deugdelijkheid van de door hem, geleverde goederen, als voor de kwaliteit van het daarvoor door hem geleverde en gebruikte materiaal en/of geleverde diensten, doch uitsluitend in dier voege dat alle gebreken aan de geleverde goederen, waarvan de koper bewijst dat zij binnen de overeengekomen termijn zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ontworpen constructies, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, door verkoper kosteloos zullen worden hersteld. Tenzij anders is overeengekomen, zullen door verkoper geleverde goederen of diensten, waaraan voormelde gebreken kleven, kosteloos hersteld, vervangen c.q. opnieuw verricht worden wanneer het gebrek zich heeft voorgedaan binnen 36 maanden na aflevering van het goed, c.q. voltooiing van de verrichte diensten. 10.2. De garantieverplichting van verkoper vervalt onmiddellijk indien koper of een derde het geleverde gebruikt c.q. gebruikt heeft voor een ander doel dan waartoe het is bestemd, indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper door koper of derden enige reparatie aan het goed wordt verricht of wijziging wordt aangebracht, alsmede indien koper niet binnen de in artikel 7 gestelde termijn volledig aan zijn garantieverplichtingen heeft voldaan. Koper heeft niet het recht betaling te weigeren op grond dat verkoper zijn betalingsverplichtingen niet, nog niet of niet ten volle heeft nagekomen. 10.3. Voldoening aan zijn garantieverplichtingen door verkoper geldt als enige en algehele schadevergoeding. Koper is tot enige andere vordering tot schadevergoeding, welke dan ook, en tot een vordering tot ontbinding der overeenkomst niet gerechtigd. 10.4. Indien koper heeft kunnen vaststellen dat het geleverde voormelde gebreken vertoont, dient hij binnen 14 dagen nadien het geleverde naar verkoper terug te sturen zodat deze het zeil kan controleren of door een derde-deskundige kan laten onderzoeken. 10.5. Indien het geleverde een tot 5 % kleinere oppervlakte heeft dan overeengekomen, heeft de koper niet het recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Hij heeft dan enkel en alleen recht op terugbetaling van een procentueel gedeelte van de koopprijs. De gestelde maatvoering van de producten in de offerte (vooraf) en opdracht bevestiging zijn de maximale maten waarbinnen het zeil behoort te blijven10.6. De kleurenschakering van de door verkoper geleverde gekleurde zeilen kan vaak enigszins afwijken van het door de koper opgegeven en getekende, ook het banenpatroon alsmede het aantal banen in het een zeil kan enigszins afwijken. Ook de kleuren van eventueel geplaatste logo’s in de zeilen (hetzij geprint / geverfd of ingenaaid) zullen altijd enigszins afwijken van het originele door de klant aangeleverde logo. Zeker Indien het zeil niet van standaard wit doek is vervaardigd maar een andere kleur heeft als ondergrond / basis kan de uiteindelijk kleur van het logo nog “meer” afwijken van het aangeleverde logo, of van het aangeleverde ral of pantone nummer. Voor het mooiste resultaat en zeker indien het logo meerdere vierkante meters (m2) beslaat is een wit zeil het meest ideaal. De koper heeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding indien de kleurenschakering afwijkt van zijn opgave en/of tekening. 10.7. De aansprakelijkheid terzake van het niet nakomen van de garantieverplichtingen door verkoper is beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door derde, waartoe koper evenwel niet zal overgaan alvorens verkoper uitdrukkelijk in gebreke te hebben gesteld en verkoper een redelijke termijn te hebben gegund alsnog aan zijn garantieverplichtingen te voldoen terwijl de aansprakelijkheid van verkoper steeds beperkt zal zijn tot maximaal de in artikel 7 bedoelde overeengekomen prijs van het desbetreffende goed. 10.8. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade uit welke hoofde dan ook. 10.9. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van bij hem in reparatie of in bewaring gegeven goederen.

Artikel 11 Ontbinding: Onverminderd de overige bepalingen van de a.v.l. wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden zonder dat daartoe rechtelijke tussenkomst en/ of enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop het faillissement van koper wordt aangevraagd, koper voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, alsmede op het moment dat verkoper om welke reden dan ook, zijn bedrijfsvoering staakt.

Artikel 12 Bevoegd Rechter: De Rechtbank c.q. de Kantonrechter te Rotterdam is bij uitsluiting van iedere andere Rechter bevoegd in eerste aanleg kennis te nemen van en te oordelen over alle geschillen, hoe ook genaamd, welke uit de tussen verkoper en koper gesloten overeenkomst mochten ontstaan.

Artikel 13 Toepasselijk recht: Op alle overeenkomsten tussen verkoper en koper is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.